Class I to VII (Term II)
Class X & XII (Board Date sheet)
Class IX & XI "Final Term"